Garanti og betingelser

 

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Afgiver sælger tilbud der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Pris

Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. Køber er forpligtiget til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v.

4. Betaling

Betalingen skel ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter på 2 % per påbegyndt måned af fakturabeløbet beregnet fra fakturadato.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger som ikke er skriftligt anerkendt af sælger.

5. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.

6. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7. Omfang af levereancen

Finisharbejder, stillads, arbejdsplatforme mv. er ikke indeholdt i prisen medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Normal grovrengøring er inkluderet I entreprisen.

8. Adgangsforhold

Områder hvor Renesco ApS skal arbejde skal være ryddede og tilgængelige.

9. Injicering

Der regnes med et forbrug på 1 liter inject til 1 meter injiceret revne eller støbeskel. 1 meter revne injiceres generelt med 3 injiceringspunkter.

Garanti

Renesco ApS yder 5 års garanti for det arbejde der udføres med Webac Inject.

1. Hvor gælder garantien:
Garantien gælder veldefinerede konstruktioner. Dette vil sige at der findes tegninger eller klare beskrivelser over de områder der injiceres samt at konstruktionerne er udført efter de foreliggende tegninger eller beskrivelser.
Betonen der er anvendt kan modstå vandgennemtrængning.
Udstøbningen er udført efter håndværksmæssige korrekte principper.

2. Hvor gælder garantien ikke:
Der ydes ikke garanti for injicering i filigranelementer samt fundablokke.
Såfremt der er anvendt vibrationsfri beton.
Revner og støbeskel der gennem længere tid har været utætte og hvori der er aflejret silikater mv.
Ved større bevægelser i konstruktionerne, der bør optages i dilatationsfuger.
Såfremt der tidligere er injiceret af andre end Renesco ApS.

3. Garantiarbejde:
Hvis Renesco ApS kaldes ud til udbedring af tidligere injicerede arbejder vil der som hovedregel blive faktureret for materialeforbrug, men hvis forholdene i punkt 1 ikke er opfyldt betragtes situationen som normalt arbejde og der vil blive fremsendt faktura med udgangspunkt i de priser der fremgår af nærværende tilbud.

 

Skriv en besked