• Vandtætning af betonkonstruktioner

• Fugtisolering af murværk
Home
1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
2. Tilbud
Afgiver sælger tilbud der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.
3. Pris
Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. Køber er forpligtiget til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i told, skatter, afgifter m.v.
4. Betaling
Betalingen skel ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter på 2 % per påbegyndt måned af fakturabeløbet beregnet fra fakturadato.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger som ikke er skriftligt anerkendt af sælger.
5. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.
6. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
7. Omfang af levereancen
Finisharbejder, stillads, arbejdsplatforme mv. er ikke indeholdt i prisen medmindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. Normal grovrengøring er inkluderet I entreprisen.
8. Adgangsforhold
Områder hvor Renesco ApS skal arbejde skal være ryddede og tilgængelige.
9. Injicering
Der regnes med et forbrug på 1 liter inject til 1 meter injiceret revne eller støbeskel. 1 meter revne injiceres generelt med 3 injiceringspunkter.
Renesco ApS | Hesselvigvej 23 | 2770 Kastrup | Tlf 70 27 54 55 | kontakt@renesco.dk | CVR: 37 77 81 68